torsdag 15 januari 2009

NOG NU!!!!!

Först och främst....detta innebär INTE att jag är antisemit....det innebär INTE att jag har något emot det israeliska folket.....
.....men deras ledar kan ta och stoppa upp sitt krig i röven.......

Bojkotta Israel nu!

Naomi Klein:

Sanktioner som mot Sydafrika mest realistiska hoppet om rättvisaDet är dags nu. Det är dags sedan länge. Den bästa strategin för attfå slut på den allt blodigare ockupationen av palestinska områden äratt se till att Israel blir måltavla för det slags globalaproteströrelse som fick slut på apartheidsystemet i Sydafrika.I juli 2005 presenterade en bred koalition av palestinskaorganisationer en plan för att åstadkomma precis detta. De uppmanade"engagerade människor över hela världen att införa omfattande handels-och investeringsbojkotter mot Israel liknande dem som genomfördes motSydafrika under apartheideran". Kampanjen Bojkott och Sanktioner hadefötts.För varje dag som Israel låter bomberna regna över Gaza blir flermänniskor övertygade om behovet av en bojkott. Diskussionerna om etteldupphör stoppar inte den utvecklingen. Stöd för bojkottanken växertill och med fram bland israeliska judar. Mitt under det nu pågåendekriget skickade omkring 500 israeler, bland dem dussintals kändakonstnärer och akademiker, ett brev till utländska ambassadörerstationerade i Israel. Brevet uppmanar till "införande av omedelbararestriktiva åtgärder och sanktioner" och drar en tydlig parallell tillkampen mot apartheid. "Bojkotten mot Sydafrika var framgångsrik, menIsrael behandlas med silkesvantar ... Detta internationella stöd måsteupphöra."Trots dessa tydliga uppmaningar är det många av oss som fortfarandeinte förmår sluta upp bakom idén om sanktioner. Skälen är komplexa,känslomässiga och begripliga. Men de duger helt enkelt inte.Ekonomiska sanktioner är det mest effektiva medlet i den fredligaarsenalen. Att inte använda sig av detta medel gränsar till aktivmedbrottslighet. Nedan följer de fyra viktigaste argumenten motbojkottstrategin, följt av motargument:

1. Bestraffande åtgärder kommer att alienera israelerna i stället föratt övertala dem. Världen har redan försökt med det som tidigarebrukade kallas "konstruktivt engagemang". Det har misslyckatskapitalt. Sedan 2006 har Israel stadigt eskalerat sin kriminalitet:genom att utöka bosättningarna, genom att starta ett skändligt krigmot Libanon och genom att utöva kollektiv bestraffning mot Gaza medhjälp av den brutala blockaden. Trots denna eskalering har Israel intebemötts med bestraffande åtgärder – tvärtom. De vapen och de 3miljarder dollar i årligt bistånd som USA skickar till Israel är barabörjan. Under hela denna viktiga period har Israel åtnjutit dramatisktförbättrade diplomatiska, kulturella och ekonomiska relationer med ettantal andra allierade stater. Exempelvis blev Israel 2007 det förstaicke-latinamerikanska landet att teckna ett frihandelsavtal medMercosur. Under de första tre kvartalen 2008 ökade den israeliskaexporten till Kanada med 45 procent. Ett nytt handelsavtal med EUförväntas fördubbla Israels export av livsmedel till unionen. Och den8 december i fjol "uppgraderade" EU sitt samarbetsavtal med Israel, enbelöning som Jerusalem länge eftersträvat.Det är mot den här bakgrunden som de israeliska ledarna startade sittsenaste krig: de var övertygade om att det inte skulle kosta dem någotväsentligt. Det är anmärkningsvärt att under de första sju dagarna avaktiehandel, mitt under pågående krig, så gick Tel Aviv-börsensnyckelindex upp 10,7 procent. När morötter inte fungerar måste mananvända piskor.

2. Israel är inte Sydafrika. Nej, naturligtvis inte. ExempletSydafrikas relevans handlar om att det visar att en bojkottaktik kanvara effektiv när mindre kraftfulla metoder (demonstrationer,namninsamlingar, korridorlobbying) inte har fungerat. Och detförekommer förvisso djupt oroande likheter med apartheidsystemet på deockuperade områdena: de färgkodade identitetshandlingarna ochresetillstånden, de raserade husen och tvångsförflyttningarna, vägarnasom endast är till för bosättare. Ronnie Kasrils, en framståendesydafrikansk politiker, sade att den segregationens arkitektur som hansåg på Västbanken och i Gaza var "ojämförligt värre än apartheid". Detvar 2007, innan Israel inledde sitt fullskaliga krig mot det enormautomhusfängelse som är Gaza.

3. Varför välja just Israel när USA, Storbritannien och andravästländer gör samma saker i Irak och Afghanistan? Bojkott är inte endogm; det är en taktik. Anledningen till att bojkottaktiken bör prövasmot Israel är pragmatisk: mot ett land som är så litet och såhandelsberoende skulle metoden faktiskt kunna fungera.

4. Bojkotter bryter av kommunikation; vi behöver mer dialog, intemindre. Detta argument tänker jag bemöta med en personlig historia. Iåtta års tid har mina böcker publicerats i Israel av ett kommersielltförlag som heter Babel. Men när jag publicerade Chockdoktrinen villejag respektera bojkotten. På inrådan av bojkottaktivisterna, däriblandden underbare författaren John Berger, tog jag kontakt med ett litetförlag som heter Andalus. Andalus är ett aktivistförlag, djuptengagerat i antiockupationsrörelsen och det enda israeliska förlag somhelt och hållet ägnar sig åt att översätta arabiska texter tillhebreiska. Vi skrev ett kontrakt som stipulerar att alla intäkter skagå till Andalus verksamhet, och ingenting till mig. Med andra ord: jagbojkottar den israeliska ekonomin, men inte israelerna.Att genomföra vår blygsamma publiceringsplan krävde dussintalstelefonsamtal, mejl och sms, från Tel Aviv till Ramallah till Paristill Toronto till Gaza City. Min poäng är denna: så fort man börjarimplementera en bojkottstrategi så ökar dialogen dramatiskt. Ochvarför skulle den inte göra det? Att organisera en folkrörelse kräveroupphörlig kommunikation, vilket många som var med i kampen motapartheid mycket väl minns. Argumentet att stöd för en bojkott kommeratt skära av förbindelserna mellan oss är alldeles särskilttvivelaktigt med tanke på hur mycket billig informationsteknologi vihar tillgång till. Vi drunknar i möjligheter att gräla på varandraöver nationsgränserna. Ingen bojkott kan stoppa oss.Vid det här laget är det nog fler än en stolt sionist som vill plockaen avgörande poäng: är jag inte medveten om att många av de därhögteknologiska leksakerna kommer från israeliska forskningscentra,som är världsledande på informationsteknologi? Det är förvisso sant,men det gäller inte alla. Några dagar efter att Israel inledde sittangrepp mot Gaza skickade Richard Ramsey, vd för ett brittiskttelekomföretag som specialiserat sig på röstbaserade internettjänster,ett mejl till det israeliska teknologiföretaget MobileMax: "På grundav den israeliska regeringens agerande under de senaste dagarna kommervi inte längre att kunna bedriva affärer med er eller något annatisraeliskt bolag."Ramsey säger att hans beslut inte var politiskt; han ville bara inteförlora kunder. "Vi har inte råd att förlora några av våra kunder",förklarar han, "så det var en rent kommersiell defensiv åtgärd."Det var just den här sortens kyliga affärskalkyler som fick mångaföretag att dra sig ur Sydafrika för två decennier sedan. Och det ärprecis den sortens kalkyler som utgör vårt mest realistiska hopp omatt, efter så många år av ockupation, kunna uppnå rättvisa förPalestina.

Naomi Klein

Inga kommentarer: